اثر جایگزینی کود بیولوژیک نیتروژن با اوره و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ذرت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE07_043

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

Abstract:

به منظور بررسی اثر تراکم و کود بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی در شرایط لرستان،تحقیق به صورت کرت هاییکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ اجرا شد.عاملاصلی در این طرح نسبت اختلاط کودهای شیمیایی و بیولوژیکی نیتروکسین با چهار سطح: (N۱) کود شیمیایی اوره ۱۰۰% (N۲) کودشیمیایی اوره ۷۵ % وکود بیولوژیک نیتروکسین (ازتوباکترکورکوکوم و آزوسپریلیوم برازیلنس) ۱۰۰% (N۳) کود شیمیایی اوره ۵۰ %وکود بیولوژیک نیتروکسین (ازتوباکترکورکوکوم و آزوسپریلیوم برازیلنس) ۱۰۰% (N۴) کود شیمیایی اوره ۲۵ % وکود بیولوژیکنیتروکسین (ازتوباکترکورکوکوم و آزوسپریلیوم برازیلنس) ۱۰۰ % و عامل فرعی تیمار تراکم در چهار سطح (D۱) ۷۰۰۰۰ بوته درهکتار، (D۲)۹۰۰۰۰ بوته در هکتار، (D۳)۱۱۰۰۰۰ بوته در هکتار D۴)۱۳۰۰۰۰) بوته در هکتار بودند. نتایج حاصل از این بررسینشان داد با افزایش تعداد بوته در واحد سطح به دلیل افزایش رقابت بین گیاهان برای عوامل محیطی موثر بر جذب نور و رشد، وزنخشک تک بوته کاهش یافت.

Authors

معصومه بهداروند

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

شهرام لک

استاد گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

مجتبی علوی فاضل

دانشیار زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز