اثربخشی شفقت درمانی بر دلبستگی و اضطراب جدایی در دانش آموزان نوجوان بستری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSC-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شفقت به خود بر دلبستگی و اضطراب جدایی در نوجوانان بستری بود. طرح پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران نوجوانان دارای بیماری های جسمی بستری در بیمارستان عرفان تهران در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ بود که از این بین از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۴۰ نفر انتخاب شدند و بر اساس جایگزینی تصادفی در دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر شفقت به خود (CFT) در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای قرار گرفتند و به پرسشنامه های دلبستگی کولینز و رید و اختلال اضطراب جدایی بزرگسالان (۲۰۰۳) پاسخ دادند. در نهایت نیز داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره و با استفاده از نرم افزار آماری spss-۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقدار F محاسبه شده برای مولفه های دلبستگی نا ایمن اجتنابی، دلبستگی نا ایمن دوسوگرا (از متغیر دلبستگی آسیب پذیر) و مولفه های اضطراب جدایی، صحبت کردن افراطی، آشفتگی های خواب و نگرانی از صدمه به اطرافیان (از متغیر اضطراب جدایی) معنی دار بود و گروه آزمایش در این متغیرها نمرات کمتری را کسب کرده بودند و بهبودی بیشتری کسب کردند. از این روش درمانی در درمان افراد دارای دبستگی ناایمن و دارای اضطراب جدایی و به خصوص در محیط بیمارستانی که گاها بیماران دچار کاهش سلامت روان می شوند، استفاده کرد.

Authors

سهیلا ایل

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، تهران، ایران

سارا پسندیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ناصر خسرو، ساوه، مرکزی، ایران.

فاطمه کوچکی پاپکیاده

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی – مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

مینا نجف نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، اردبیل، ایران.