ارزیابی تاثیر فنآوری های نوین برخط شهرداری و بهبود کارایی کارمندان شهرداری الکترونیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN07_454

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تاثیرگذاری بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. پرواضح است که از مهمترین قسمت هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تاثیر گذار بوده است منابع انسانی و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. لذا باید ابتدا عملکردهای مدیریت منابع انسانی و سپس نقش فناوری اطلاعات در ارتقا کارمندان بررسی شود. هدف کاربردی این تحقیق بررسی ایجاد مزیت رقابتی و ارتقا کارمندان شهرداری شیراز و ارزیابی عوامل اثر گذار و شناسایی و اهمیت هریک می باشد که از نتایج آن می توان برای ایجاد مزیت رقابتی و جذب و انتخاب نیروی انسانی برتراستفاده کرد. در این تحقیق با معرفی پارامترهای مختلف موثر بر سنجش فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی و ارتقا کارمندان شهرداری شیراز توسط تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدل SPSS و ExpertChoice جهت رتبه بندی و شناخت مهمترین فاکتورها پرداخته شده است. شایان ذکر است که جامعه هدف ۳۵ فرد حقیقی و حقوقی متخصص در شهرداری بودند که به عنوان خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به بررسی های بعمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شد که فناوری اطلاعات یک ابزار قدرتمند برای توسعه منابع انسانی و ایجادمزیت رقابتی در بین کارمندان شهرداری شیراز می باشد که مدیران و شهرداران هر منطقه شهری باید در جریان بروزرسانی فناوری های اطلاعاتی همواره فعال باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزاری استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی در بین کارمندان شهرداری شده و نقش بسزایی را ایفا می کند و استفاده از آن بیش از پیش اهمیت دارد.

Authors

مهدی مکملی جهرمی

۱- کارشناس شهرداری الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران

سمیه شایان

۲- کارشناس شهرداری الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران

مهران مهرآفرین

۳- کارشناس برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران