بهره وری منابع انسانی و تاثیر شگرف آن بهبود سرانه مالی شهرداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_282

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

در این پژوهش تحت عنوان بررسی بهسازی نتایج خدمات مالی شهرداری توسط بهینه سازی منابع انسانی سعی شد تا فرآیند مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی و رابطه این دو مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین منظور با استفاده از مدل هاروارد که شامل پنج متغیرعوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می باشند هر کدام به طور کامل مورد شرح قرار داده شده و رابطه هر کدام با متغیر های مالی شهرداری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی، عملکردمالی وضع موجود، عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می باشد تنظیم و بین جامعه آماری توزیع گردید. به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت استفاده شد. داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss شد، و بعد از اجرای عشیرازات پیرایش داده ها، جهت آزمون مدل، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند. نتایج حاصله نشان داد که بکارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی درعملکرد مالی شهرداری تاثیر دارد و باعث ارتقاء وافزایش عملکرد آن می شود. همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند زیرا سطح معنی داری بیش از ۵ درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تائید تمام فرضیه های تحقیق است. با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه ی متغیرهای مستقل و عرض از مبدا کمتر از خطای %۵ است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارائه می گردد. نتایج ارائه شده حکایت از تایید اثر مولفه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند.

Keywords:

کلمات کلیدی: بهسازی نتایج خدمات مالی , بهینه سازی منابع انسانی , مقیاس فاصله ای لیکرت , کلانشهر شیراز.

Authors

حجت اله خلیلی باصری

۱- کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی و کارشناس امور شهری شهرداری منطقه یک شیراز، شیراز، ایران