رابطه بین شناخت اجتماعی با خوش بینی آموزشی معلمان مقطع متوسطه اول در شهر شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_514

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین شناخت اجتماعی با خوشبینی آموزشی معلمان است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامیمعلمان مقطع متوسطه اول شهر شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ (۳۵۱۶ نفر) تشکیل میدادند که با توجه به مشخص بودنحجم جامعه ی آماری، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حدود ۴۲۵ نفر برآورد شده و سپس نمونه ها به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو (NEO – FFI) و خوش بینی تحصیلیبرد و همکاران (۲۰۰۹) انجام پذیرفت و سپس از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییره همزمان برای بررسی فرضیه هااستفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین شناخت اجتماعی معلمان با خوش بینی آموزشی آنان رابطه مثبت و معناداری مشاهدهشد و یافته ها نشان داد که شناخت اجتماعی معلمان قادر است بخشی از واریانس این متغییرها را پیشبینی نماید.

Authors

اسما اکبری فراشبندی

لیسانس علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد فیروزاباد

زهرا زارع

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

زهرا غفاری سروستانی

لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

طاهره میرزانیا

لیسانس تربیت معلم قرآن دانشکده غیرانتفاعی معارف و قرآن واحد اصفهان

سجاد قانعی پویا

لیسانس برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراشبند