بررسی تاثیر گرایش فردی به کارآفرینی، حمایت آموزشی و هنجارهای اجتماعی درک شده بر قصد کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی ابعاد نظریه رفتار برنامه ریزی شده(مورد مطالعه : دانشجویان موسسه آموزش عالی غزالی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENTCONF06_017

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

در این تحقیق به بررسی تاثیر گرایش فردی به کارآفرینی، حمایت آموزشی و هنجارهای اجتماعی درک شده بر قصد کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی ابعاد نظریه رفتار برنامه ریزی شده دانشجویان موسسه آموزش عالی غزالی پرداخته شد. این پژوهش بر اساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک پژوهش کاربردی محسوب می شود و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه غزالی بودند. حجم نمونه با توجه به تکنیک معادلات ساختاری، بین ۵ و ۱۵ برابر گویه های پرسشنامه و برابر ۳۳۰ نفر مشخص شد. روش نمونه گیری در دسترس بود. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان دادند گرایش فردی به کارآفرینی، حمایت آموزشی و هنجارهای اجتماعی بر کنترل رفتاری و نگرش نسبت به رفتار تاثیرگذار هستند. کنترل رفتاری در تاثیر گرایش فردی و حمایت آموزشی بر قصد کارآفرینی نقش میانجی دارد. نگرش نسبت به رفتار نیز در تاثیر گرایش فردی به کارآفرینی، حمایت آموزشی و هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینی نقش میانجی دارد.

Keywords:

گرایش فردی به کارآفرینی , حمایت آموزشی , هنجارهای اجتماعی , کنترل رفتاری , نگرش نسبت به رفتار و قصد کارآفرینی.

Authors

حسن رضا برجعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی موسسه آموزش عالی غزالی