بررسی اثر شایستگی های حرفه ای بر عملکرد حرفه ای کارکنان دانشی با تحلیل نقش تعدیل گری جو نوآورانه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTIHR-5-0_005

تاریخ نمایه سازی: 17 شهریور 1402

Abstract:

امروزه ارتقای عملکرد حرفه ای یکی از چالش های مدیران منابع انسانی است و توسعه شایستگی های حرفه ای یک راهبرد پذیرفته شده برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی محسوب می شود. با توجه به ماهیت سازمان های دانش بنیان و ایجاد محیط های خلاق و نوآور، توسعه شایستگی های حرفه ای برای کارکنان دانشی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر شایستگی های حرفه ای بر عملکرد حرفه ای کارکنان دانشی و با تحلیل نقش تعدیل کننده ی جو نوآورانه در سازمان های دانش بنیان بخش دولتی انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ نوع داده ها، کمی و ماهیت آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانشی سازمان های دانش بنیان استان های منتخب (تهران، قزوین، قم و البرز) به تعداد ۳۲۸ نفر بودند که ۱۷۷ نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش عملکرد حرفه ای از پرسشنامه کوپمنس و همکاران (۲۰۱۴) و برای جو نوآورانه از پرسشنامه بی بی و همکاران (۲۰۲۰) استفاده شد. شایستگی های حرفه ای نیز با چهار خرده مقیاس دانش، مهارت، توانایی و نگرش حرفه ای و با پرسشنامه پورکریمی و همکاران (۱۳۹۶) سنجش شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و با تاکید بر آزمون تحلیل مسیر انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد شایستگی های حرفه ای شامل دانش، مهارت، توانایی و نگرش تاثیر مستقیمی بر عملکرد حرفه ای دارند. از سویی دیگر، جو نوآورانه تاثیر ابعاد شایستگی های حرفه ای بر عملکرد حرفه ای را به صورت فزاینده تعدیل می کند. بنابراین جو نوآورانه با ترویج و ترغیب فرهنگ نوآوری در سازمان های دانش بنیان، زمینه ی توسعه شایستگی های حرفه ای را برای تعالی فردی و تحقق اهداف سازمانی فراهم می آورد.

Authors

هاجر عابدینی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

فرج اله رهنورد

دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

علی اکبر قهرمانی گلوزان

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران.