ارزیابی درجه آلودگی فلزات سنگین با استفاده از شاخص آماری ضریب غنی شدگی در رسوبات منطقه وبژه اقتصادی بندر شهیدر جائی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_104

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

یکی از مهم ترین زیستگاه های بشرء بنادر و سواحل دریایی می باشند که با صنعتی شدن جوامع و هجوم انسان ها جهتزندگی در کنار سواحلء تجارت و حمل ونقل از بنادر انبارگیری مواد، کارهای صنعتی و دیگر عوامل, با مشکلات بسیاریروبه رو گردید. فلزات سنگین موجود در رسوبات به عنوان منبع مهمی از آلودگی برای موجودات دربایی می باشند. اینمطالعه به بررسی آلودگی بندرشهیدرجایی و منشا این آلودگی ها پرداخته است. مجتمع بندری شهیدرجایی. بندر مصنوعیدر ساحل جنوب غربی بندرعباس است که یکی از بنادر مهم در خلیج فارس و از بنادر مهم ایران است. رفت وآمد بسیارکشتی ها و حمل ونقل شدید و بارگیری در آن بسیار زیاد می باشد. در این تحقیق به ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت اقتصادیو تجاری بر روی محیط زیست سواحل بندرشهیدرجایی پرداخته شده است. وضعیت زیست محیطی در بندرشهیدرجایی باتاکید بر آلودگی فلزات سنگین در رسوبات موردبررسی قرار گرفته است. در اسکله موردنظر ۶ ایستگاه انتخاب شد و درفصل تابستان نمونه برداری از ایستگاه های موردنظر انجام گردید. غلظت فلزات سنگین با دستگاه جذب اتمی اندازه گیریشد. نتایج آنالیز رسوبات نشان داد که غلظت سرب (۱۷۷.۴ppm) و غلظت روی (۱۰۴ppm) است. غلظت فلزات نسبت بهاستانداردهای جهانی سنجیده شد و مشخص شد که غلظت بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی دارد. بنابراین می تواننتیجه گرفت که فعالیت های صنعتی و تجاری در منطقه باعث ایجاد آلود گی می گردد.

Authors

فاطمه نگهبان

داشجوی دکترا دانشگاه شهید باهنر کرمان