شناسایی و سنجش اهمیت عامل های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی منطقه مورد مطالعه : نواحی روستایی شهرستان خمین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT01_161

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

سیاست گذاری فضایی درخصوص مدیریت ریسک سیلاب به یک سری اعمالی گفته می شود که برای دستیابی به یک راهحل منطقی در کاهش آسیب های ناشی از سیلاب همچنین کاستن از گسترش سیلاب می باشد. سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستاها در تقاطع بسیاری از ملاحظات مدیریتی قرار دارد و به همین هنگام تدوین سیاست های فضایی مدیریت ریسک سیلاب باید به عامل های متعدد اعم از محیط زیستی ، اقتصادی ، اجتماعی - فرهنگی ، مدیریتی - نهادی و کالبدی (کاربری اراضی ) که هر یک دارای تعداد زیادی گویه می باشند توجه نمود. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی اهمیت هریک از این عامل های پنج گانه در تدوین سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب در روستاها پرداخته است . جامعه آماری پژوهش را متخصصین و مدیران محلی می باشند. به همین منظور تعداد ۷۰ نمونه انتخاب شده است . پرسشنامه مرتبط از منظر آنها دارای سطح روایی مطلوب و میزان پایایی با مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۸۱ /۰ می -باشد که سطح بسیار مطلوبی را نشان می دهد. با توجه به نوع عامل ها و تعداد نمونه سعی بر آن گردید تا از طریق آزمون-های آماری آنوا۱ و و جهت تکمیل عملکرد آن از آزمون آماری تعقیبی دانکن ۲ استفاده شده است که نتایج این بررسی از منظر دو گروه و تلفیق آنها سه عامل مدیریتی - نهادی کمترین میزان اهمیت را با مقدار ۳۰ /۳ (تلفیق نظرات) در طیف یک به همراه عامل کالبدی (کاربری اراضی ) با مقدار ۴۱/۳ (تلفیق نظرات) و عامل اقتصادی با مقدار ۴۷/۳ (تلفیق نظرات) همگی در طیف یک قرار گرفته است که این نشان از نزدیکی میزان خروجی آنها در آزمون دانکن می باشد و از لحاظ این آزمون میزان اهمیت آنها بطور تقریبی در فرآیند سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب برابر خواهد بود و عامل محیط زیستی با مقدار خروجی دانکن ۷۵/۳ (تلفیق نظرات) و دانکن ۷۵/۳ از نظر متخصصین و دانکن ۷۴/۳ از نظر جامعه محلی در طیف دو قرار گرفته اند. از منظر جامعه محلی و خروجی دانکن عامل اجتماعی - فرهنگی با مقدار دانکن ۰۱/۴ در این طیف قرار گرفته است پس در این طیف دو عامل از منظر جامعه محلی و یک عامل از منظر متخصصین و تلفیق نظرات قرار گرفته است که بطور کل نشان از نزدیک بودن اهمیت عامل ها از منظر جامعه محلی نسبت به جامعه مختصصین و کارشناسان بوده است . در نهایت تنها عاملی که در طیف سه قرار گرفته است عامل اجتماعی - فرهنگی می -باشد که میزان خروجی آن ۰۲/۴ (تلفیق نظرات) و مقدار دانکن از منظر متخصصین ۰۴۳/۴ بوده است که نشان از اهمیت بسیار بالاتر این عامل در امر سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب در منطقه مورد مطالعه از منظر متخصصین امرمی باشد و درانتها می توان گفت که عامل ا جتماعی -فرهنگی مهمترین عامل برای منطقه موردمطالعه ازدیدگاه جامعه نمونه و جامعه مختصصین بوده است

Authors

رضا اسدی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدمحمد موسوی پارسایی

دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران