بررسی نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در توسعه و بازآفرینی کارگاه های سرامیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO08_081

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

با گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی و بازدیدکنندگان آنها بستری برای عرضه و تولید محصولات مختلف ایجاد شده است. سفال و سرامیک به دلیل کاربردهای متعدد از جمله کارکردهای غیر تزیینی از پرطرفدا ترین محصولات صنایع دستی در فضای مجازی به شمار میآیند. با توجه به اینکه در راستای حفظ و پاسداری از هنر اصیل سفال گری آشنایی و همسو بودن با ابزارهای جدید و رسانه های پرکاربرد امروزی امری ضروری است، لذا از همینرو در این مقاله هدف این است که نقش فضای مجازی بر بازآفرینی کارگاه های تولید صنایع دستی سفال و سرامیک مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش، ۳۹۰ پرسشنامه در بین مشتریان فضای مجازی توزیع که ۳۸۶ پرسشنامه جمع آوری شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی از نظر هدف توصیفی- پیمایشی و از نوع رویکرد تحقیق قیاسی است. ابزار گردآوری پرسشنامه است که شامل پرسشنامه ای است که روایی و پایایی آن به دست آمده است. آزمون فرضیه ها در نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بین فضای مجازی بر بازآفرینی کارگاه های تولید سرامیک و همچنین تاثیر مثبت فضای مجازی بر توسعه کارگاه های تولید سرامیک است. این پژوهش نتایجی را در خصوص فضای مجازی بر توسعه و بازآفرینی کارگاه های تولید سرامیک ارائه میدهد که می تواند مورد استفاده کارگاه های تولید سرامیک قرار بگیرد.

Authors

نسیم حدادی نیا

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران