و بررسی Tl۰.۳۷۵Ga۰.۶۲۵As به عنوان حساسه آشکارساز مادون قرمز با روش نظریه تابعی چگالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC07_078

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

در این مقاله محاسابات ابتدا به ساکن برای ارزیابی خواص ساختاری و الکترونی آلیاژ سه اتمی Tl۰.۳۷۵Ga۰.۶۲۵As به منظور کاربرد آشکارساز فروسرخ انجام شد. پارامتر شبکه، ساختار الکترونی، گاف انرژی و جرم موثر این آلیاژ بدست آمد ومورد بحث قرار گرفت. از تابعی جدید SOGGA برای بدست آوردن پارامترهای شبکه دقیق استفاده شد و سپس پتانسیل تبادلی TB-mBJ+SOC و تابعی هیبرید HSE برای پیش بینی خواص الکترونی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با اضافه شدن تالیوم به ترکیب دواتمی گالیوم آرسناید، ثابت شبکه افزایش و گاف انرژی کاهش می یابد.

Keywords:

آشکارساز مادون قرمز , DFT , ثابت شبکه , خواص الکترونی و جرم موثر