ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از اکولوژی منظر(مطالعه موردی: منطقه ۲ شهر لاهیجان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF12_107

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر در راستای ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از اکولوژی منظر (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهر لاهیجان) با هدف کلی، درک ارزش های بصری منظر با مرور معیارهای زیبایی شناختی و اکولوژیکی انجام گرفته است. برای این منظور از طریق تهیه پرسشنامه تخصصی نظر کارشناسی متخصصان برای تحلیل سلسله مراتبیگردآوری شد. جامعه آماری متشکل از ۳۰ کارشناس حرفه ای بوده است. پس از وزن دهی معیارهای زیبایی شناختی (شامل تنوع، وحدت، تعادل، کشش و روح مکان) و اکولوژیک (شامل اندازه، پیوستگی، شکل، ترکیب و زمینه) با نمره دهی بین ۱ تا ۹، اطلاعات عددی مربوط به ارزش گذاری جامعه آماری بین سه گزینه (حفظ وضعموجود، طرح شهرداری لاهیجان، و طرح پیشنهادی براساس معیارهای مذکور )گردآوری شد. وزن دهی معیارها نیز از طریق زوجی (مقایسه دوتایی) انجام گردید. ارزش های تعیین شده در نرم افزار Expert Choice وارد و پس از اجرای روش تحقیق، نتایج وزن دهی گزینه های پیشنهادی جهت انتخاب گزینه برتر مطابق با معیارهای اکولوژیکی و زیبایی شناختی با روش AHP بدین صورت بوده که گزینه ۱ یعنی طرح رهاسازی منطقه ۲ شهر لاهیجان به وضع موجود با ۰/۱۲ پایین ترین وزن، سپس گزینه ۲ یعنی طرح ارائه شده توسط شهرداری با ۲۹/ ۰در مرتبه دوم وزن دهی و در پایان گزینه ۳ طرح ارائه شده در این پژوهش یعنی گزینه (تلفیقی از اجرای ارزیابی توان و تعیین ظرفیت برد برای طرح گردشگری با تاکید بر حفظ پوشش طبیعی منطقه و توسعه فضای سبز با در نظر گرفتن معیارهای اکولوژیکی و زیبایی شناختی) با ۰/۵۹ بالاترین وزن را به خود اختصاص داد. با کمتر شدن نسبت توافق به عدد ۰/۱ سازگاری بین معیارها نیز تایید گردید.

Keywords:

فضای سبز شهری , اکولوژی منظر و منطقه ۲ شهر لاهیجان

Authors

عادله شکری

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز گرایش فضای سبز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

محمد علی گلستانی

استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس