طراحی خانه سالمندان با رویکرد حس تعلق به مکان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 294

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES11_018

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1402

Abstract:

دردوران سالمندی که دوران برخورد با شماری از محدودیتهای روحی وجسمی میباشد. طراحی مناسب فضاهای خانه سالمندان میتواند تاحد زیادی نیازهای روحی وروانی آنها را تامین کرده به محیط زندگی و پیرامون خود دلبسته کند. بنابراین طراحی مکانهای مناسب برای سالمندان باعث افزایش کیفیت زندگی ، افزایش امید به زندگی ، حساس مفید بودن ایمنی و حس تعلق و آرامشرا درآن محیط تجربه کند و مهمترین مبحث برای ایجاد پیوند عاطفی بین سالمند و محیط زندگی او، ارتقا حس تعلق به مکان برای سالمند است ، تا بستری مناسب برایشان مهیا کرده ، با هویت بخشی و القای حس تعلق مکانی، خلا های روحی و روانی سالمندانرا تا کمترین مقدار تقلیل داد. نتایج تحلیلها و بررسیها نشان میدهد که مهمترین شاخصه های ایجاد حس تعلق به یک مکانازنظراستفاده کنندگان، عناصرکالبدی آن مکان است. نتایج تحقیق نشان داد که حس تعلق به مکان عامل اساسی در جهت ایجاد فضاهای ایده ال است که منجر به ایجاد محیط زندگی با هویت و معنادار برای زندگی سالمندان میشود که از نتایج آن جلوگیری از انزوا و افزایش مشارکت، تعامل و رضایت از زندگی است.

Authors

پرستو مزبیه باف

دانشآموخته کارشناسی ارشد معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول