نقش عوامل سازمانی در حفظ و نگهداشت کارکنان دانشی با هدف توسعه مدیریت دانش در مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_192

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

هدف بررسی و نقش عوامل سازمانی موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان دانشی در مراکز اطلاع رسانی دانشگاهیانجام شد. مواد و روش وپژوهش حاضر پیمایشی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش مدیرانکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مرکزی دانشگاه های دولتی، علوم پزشکی و دانشگاه ازاد اسلامی تشکیل دادند که ازطریق تارنمای دانشگاه های فوق شناسایی شدند. ۱۸۴ نفر از مدیران در پژوهش شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای روایی آن، از روش تحلیل ععاملی تائیدی و برای سنجش پایایی آن از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار آزمون تی و آزمون فریددمن با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس ویرایش ۲۴ انجام شد. یافته ها نشان داد بین عوامل ساز مانی و حفظ و نگهداشت کارکنان دانشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین براساس رتبه بندی به ترتیب از بیشترین به کمترین رتبه سیستم پاداش با میانگین ۵/۷۲ در بیش ترین و مدیریت مسیر شغلی با میانگین ۳/۷۲ در کمترین رتبه قرار داشتند. نتیجه گرفته می شود که مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی مرکز تبادل دانش اند و کارکنان نقش موثر را در مدیریت دانش دارند. جذب، نگهداری و توانمندسازی کارکنان دانشی باید به دقت انجام شود.

Keywords:

عوامل سازمانی , مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی , حفظ و نگهداشت کارکنان , مدیریت دانش

Authors

عسگر اکبری

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران