ارزیابی کیفیت آب استخرهای پرورش کشت توام اردک خاهی با کپور ماهیان پرورشی بر اساس شاخص ساپروبی فیتوپلانکتون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF08_050

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

در این تحقیق شناسایی و بررسی فراوانی فیتوپلانکتونی استخرهای کشت توام کپور ماهیان پرورشی و اردک ماهی واثرات متقابل آنان طی دو سال نمونه برداری در ۵ تیمار انجام پذیرفت. در مجموع ۶۴ جنس از ۵ شاخه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید که فراوان ترین آن متعلق به شاخه Bacillariophyta بوده که نمونه های غالب آن جنس های Achnanthes، Nitzschia ،Cyclotella و Melosira می باشند. این شاخه با میانگین کل فراوانی ۱۷۲۴۱۴۴۸ عدد در لیتر ۵۲ درصد جمعیت فیتوپلانکتونی سالانه رادر طول دو سال دارا بوده است. آزمون واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در ۵ شاخه فیتو پلانکتونی نشان داده است وهمچنین تیمارهای مختلف نیز این تفاوت را دارا می باشند ولی نوع فیتوپلانکتون در تیمارهای مختلف اثربخشی مشترکی بر روی یکدیگر نداشته و به عبارتی دارای تفاوت معنی داری نمی باشند. از سوئی درصد فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در تیمارهای برحسب ماده های مورد بررسی حاکی از عدم تفاوت معنی دار می باشد. نتایج بدست آمده در پژوهش مشخص نمود حضوراردک ماهی در قالب تیمارهای مختلف در فراوانی و غالبیت انواع پلانکتون تاثیر معنی دار نداشته است. تحقیق حاضر نشان می دهد شاخص ساپروبی کیفیت اب، به دلیل وجود شاخه Bacillariophyta بالا حاکی از کلاسه کیفی بتاساپروب است. عواملی همچون افزایش بیوماس ماهیان ورزشی، افزایش تجمع کودهای حیوانی و شیمیای مصرفی، مواد غذایی خورد نشده، مواد دفعی ماهیان و عدم تعویض منظم آب در استخرها از دلایل این تغییرات می باشند.

Authors

سپیده خطیب حقیقی

کارشناسی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بندرانزلی ایران