بررسی دگرآسیبی عصاره های برگ شیشه شور Callistemon citrinus روی علف هرز تاجریزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF08_054

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

مشکلات ناشی از استفاده از علف کش ها سبب جستجوی راه هایی مناسب تر برای مدیریت علف های هرز گردیده است. برخی گیاهان از جمله گیاه شیشه شور دارای خاصیت آللوپاتیک هستند که می توانند جهت مدیریت علف های هرز در تولید علف کش های طبیعی مورد استفاده قرار گیرند. براین اساس این پژوهش به منظور استفاده از عصاره های برگ شیشه شور Callistemon citrinus در کنترل علف هرز تاجریزی انجام شد. در این آزمایش از ۵ نوع حلال آب، متانول، استون، اتیل استات و بنزن برای عصاره گیری استفاده شد. و تاثیر هر عصاره در ۵ غلظت ۰،۱/۲۵،۲/۵،۵ و ۱۰ گرم بر لیتر مورد بررسی قرار گرفت. در پایان آزمایش صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه علف هرز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد درتمام عصاره ها با افزایش غلظت عصاره، شدت بازدارندگی از جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بیشتر شد. از میان عصاره ها، عصاره های متانولی و بنزنی بیشترین اثر آللوپاتیک و عصاره های آبی و استنی کمترین اثر را داشتند. طبق نتایج عصاره متانولی دارای اثر بازدارندگی شدیدی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاجریزی بود. بنابراین امکان استفاده از عصاره متانولی با غلظت های ۵ و ۱۰ گرم بر لیتر در کنترل علف هرز تاجریزی وجود دارد. عصاره بنزنی نیز در غلظت های بالا اگرچه اثر بازدارندگی شدیدی بر جوانه زنی نداشت اما به شدت در کاهش رشد گیاهژه موثر بود که می تواند د در برنامه مدیریتی کنترل علف هرز تاجریزی مورد توجه باشد.

Authors

محمود دژم

استادیار گروه زراعت واحد فسا دانشگاه آزاد اسلامی فسا ایران

شهرام دانمشندی

مربی گروه زراعت، واحد فسا، دانشگاه ازاد اسلامی فسا ایران