مطالعه چابکی سازمانی و روحیه کارآفرینی با توجه به نقش تعدیلگر مدیریت دانش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOM-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1402

Abstract:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین چابکی سازمانی و روحیه کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان تربیت بدنی که ۸۷ نفر بوده و با توجه به روش سرشماری، همه اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد چابکی سازمانی فلتو و همکاران (۲۰۱۱)، مدیریت دانش( شرون لاسون ،۲۰۰۳) و روحیه کارآفرینی فلاح (۱۳۹۶) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با تایید نهایی استاد راهنما و پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه که بترتیب ۹۰۴/۰، ۸۶۵/۰ و ۸۹۴/۰ و بیشتر از ۸۰/۰ بودند، مورد تایید قرار گرفت. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده بین چابکی سازمانی، مدیریت دانش و مولفه های آن با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار؛ چابکی سازمانی و مولفه های آن با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار برقرار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که روحیه کارآفرینی را می توان بر اساس چابکی سازمانی، مدیریت دانش پیش بینی کرد.

Authors

امید صفری

استادیار،گروه تربیت بدنی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران

غلامرضا صفری

استادیارگروه تربیت بدنی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران

محمد نیکنام

کارشناسی ارشد،واحد نورآباد ممسنی ،اداره آموزش و پرورش، نورآباد ممسنی،ایران