شناسایی میزان تاثیر بازی درمانی بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنیشهر یزد از نظر والدین آنها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR13_532

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف شناسایی میزان تاثیر بازی درمانی بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی شهر یزد از نظر والدینآنها انجام شد. تحقیق نیمه تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری کلیه کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی شهر یزدکه جهت انتخاب نمونه با مراجعه به مراکز مشاوره شهر یزد به روش در دسترس تعداد ۴۰ نفر کودک و نوجوان کم توان ذهنی۲۰ کودک و ۲۰ نوجوان انتخاب و به دو گروه ده نفره به صورت کاملا تصادفی تقسیم شدند. ( یک گروه ۲۰ نفر کودک و یگگروه ۲۰ نفر نوجوان) که هر گروه به دو گروه ( ۱۰ نفر) آزمایش و کنترل تقسیم شد.ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت روان گلدبرگو هیلر، (۱۹۷۹) بودند. گروه آزمایش در معرض جلسات بازی درمانی موللی و همکاران (۱۳۹۴) قرار گرفتند.جهت تحلیل فرضیهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بازی درمانی بر بهبود سلامت روان موجب تفاوتی در بین دو گروه کودک ونوجوان کم توان ذهنی نشده است. بنابراین طبق نتایج بازی درمانی نیاز است با توجه به شرایط خاص این کودکان و نوجوانان ازبازی درمانی به صورت انفرادی استفاده شود تا نتایج بهتری در پی داشته باشد.

Authors

راحله احمدی رفسنجانی هامیری

دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرفسنجان، رفسنجان، ایران.

حسین تقوی رشیدی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران