شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از رمزارزها در تجارت الکترونیکی با استفاده از مدل PESTEL

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMJ-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

رشد، نفوذ و سیطره رمزارزها در وسعت جهانی فصل تازه ای از مفهوم ارز و سرمایه را شکل داده است. شناسایی عوامل موثر بر رشد و نفوذ این پدیده در تجارت الکترونیکی، موجب شناخت و درک بهتر برای مدیریت و کنترل بهتر این پدیده در راستای اتخاذ تصمیم ها و سیاست های لازم جهت بهره بری از فرصت ها و یا جلوگیری از تهدیدات آن خواهد بود. در این مقاله از مدل PESTEL برای شناسایی عوامل موثر استفاده شده است و طبق این مدل، تاثیرگذاری عواملی همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه که توسط جامعه آماری شامل اساتید هیئت علمی ۱۷ دانشگاه با حجم نمونه ۵۰ بوده جمع آوری شد. از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شد، و در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن، اهمیت عوامل مختلف رتبه بندی شد. در نتیجه ی این پژوهش مشخص شد که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و حقوقی در استفاده از رمزارزها در تجارت الکترونیکی تاثیرگذار هستند و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از این عوامل به این ترتیب می باشد: تکنولوژی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی. با توجه به یافته های پژوهش، در نظر گرفتن تاثیرگذاری و اولویت این عوامل برای مدیریت راهبردی و کنترل بهتر این پدیده، کاربردی خواهد بود.

Authors

محمد درخشان مقدم

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

ایمان جوکار

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران