مدیریت خدمات شهری در ساماندهی مشاغل آلاینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF04_039

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1402

Abstract:

مشاغل آلاینده به عنوان پدیده هاییکه ازموقعیتمکانینامناسبوسازمان نیافته ی برخیازفعالیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شده اند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاینده در شهرهای بزرگ ، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته اند که این معضل، در مناطق مسکونی عوارض حادتری به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است که داده های مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل ۱۵۰ نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیههای این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰، و حدود اطمینان ۹۵%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان می دهد که اتخاذ روش های آموزشی مناسب و بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، می تواند سبب افزایش جلب مشارکت ایشان برای خروج از شهر شود. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محیط زیست شهری مهم و الزامی می باشد.

Keywords:

Authors