مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBUM-16-2_003

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1402

Abstract:

زمینه و هدف: متادون و بوپرنورفین به ترتیب آگونیست و آگونیست نسبی گیرندههای اپیوئیدی میباشند. اپیوئیدها دارای اثرات جانبی بر روی بافتهای مختلف بدن بویژه بافت کلیه میباشند. در این مطالعه اثر متادون و بوپرنورفین بر تغییرات حجمی کلیه موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، ۱۵ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۱۵±۲۵۰ گرم انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. نمونه ها در گروه اول mg/kg ۵/۰ متادون و در گروه دوم ng/kg ۳۰ بوپرنورفین به طور روزانه و به صورت تزریق داخل صفاقی، به مدت ۱۵ روز دریافت نمودند. به نمونه های گروه سوم (شاهد)، نرمالسالین تزریق شد. پس از آخرین تزریق، حیوانات بیهوش شدند و کلیه راست آنها خارج گردید. کلیهها پس از جداکردن غده فوقکلیه و کپسول، توسط محلول فرمالین ۷% بافر شده به مدت ۷۲ ساعت ثابت شدند. سپس در آگار ۵/۳% قالبگیری و توسط دستگاه برش بافت، برشهای تاجی به ضخامت یک میلیمتر از آنها تهیه شد. با استفاده از روش کاوالیری و شمارش نقاط، حجم کلیهها محاسبه و مقایسه بین گروهها با استفاده از آزمون آماری غیرپارامتری کروسکالوالیس انجام شد. سطح معنیداری ۰۵/۰>P در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین حجم کلیه در گروه تجویز متادون ۸/۴۴±۴/۶۰۲، در گروه تجویز بوپرنورفین ۴/۸±۴/۵۶۶ و در گروه شاهد ۳/۱۶±۴/۵۶۶ میلیمتر مکعب بود. مقایسه گروهها با آزمون آماری کروسکالوالیس، تفاوت معنیداری را در حجم کلیه نشان نداد (۰۵/۰>P). نتیجه گیری: متادون و بوپرنورفین با دوز و مدت مورد استفاده در این مطالعه اثر محسوسی بر تغییرات حجم کلیه نشان ندادند؛ هرچند افزایش نسبی حجم کلیه در گروه تجویز متادون در مقایسه با گروه بوپرنورفین و شاهد میتواند نشانگر تغییرات آسیبشناختی ابتدایی کلیه تحت تاثیر این اپیوئید باشد.

Authors

حمیدرضا محمودزاده ثاقب

Associate Professor, Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran