شناسایی راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپا مبتنی بر فناوری از منظر سرمایه گذاری های خطرپذیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF14_019

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

هدف از پژوهش شناسایی راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپا مبتنی بر فناوری از منظر سرمایه گذاری های خطرپذیر است.روش تحقیق حاضر از نوع کیفی است ، در این پژوهش مصاحبه با ۱۱ نفر از صاحبنظران حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری انجام شد و و شاخص های استخراج شده از این مصاحبه ها در جداول کدگذاری شد.یافته ها پس از تحلیل و کدگذاری در ۳۰ شاخص و ۶ مقوله دسته بندی شدند .سیاستگذاران درکشورهای توسعه یافته توجه خود را بر تقویت کسب وکارهای نوپا به دلیل اشتغالزایی بالا و خلق ثروتشان معطوف کردهاند اما یکی از مسائل کلیدی کسب وکارهای نوپا در عصر حاضر چالش تامین مالی است و تامین مالی فعالیتهای مخاطره آمیز کسب وکارهای نوپا موضوعی بحث برانگیز و موردتوجه پژوهشگران و محققان است. به طور سنتی، تامین مالی عمدتا مبتنی بر بدهی و از طریق بانکها ارائه میشود و محدودیتهای تامین مالی خصوصا در مراحل کسب وکار نوپا یا برای کسب وکارهای کوچک که مدل کسب وکارشان بر دارایی های ناملموس استوار است سخت تر است. بنابراین تدوین سیاستها جهت گسترش طیف ابزارهای تامین مالی در دسترس برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا امری ضروری بوده تا قادر به اشتغالزایی، ادامه فعالیت، رشد و نوآوری باشند.

Keywords:

راهبردهای تامین مالی , شرکت های نوپا مبتنی بر فناوری , سرمایه گذاری های خطرپذیر

Authors

صفیه مهری نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سپهر سپهر

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز