تاثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی گر سکوت سازمانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-8-0_002

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

زمینه: یکی از متغیرهای تاثیرگذار در سازمان سبک رهبری قلدرمآبانه می باشد، که زمینه ساز بروز رفتارهای منافقانه و سکوت سازمانی است.هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری قلدرمآبانه بر بروز رفتارهای منافقانه در روابط بین فردی با در نظر گرفتن نقش میانجی گر متغیر سکوت سازمانی در رابطه بین رهبری قلدرمآبانه و رفتار منافقانه صورت گرفته است.روش: پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از جهت روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان یکی از نهادهای انتظامی استان فارس می-باشد، که به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ابزار پرسشنامه، شامل پرسشنامه های رهبری قلدرمآبانه، رفتار منافقانه و سکوت سازمانی به کار برده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون، مدل مفهومی پژوهش را مورد تایید قرار داد. رابطه بین سبک رهبری قلدرمآبانه و بروز رفتارهای منافقانه و سکوت سازمانی معنادار است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که سبک رهبری قلدرمآبانه بر بروز رفتارهای منافقانه و سکوت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سکوت سازمانی هم بر بروز رفتارهای منافقانه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

سید عبدالرسول حسینی

عضو هیآت علمی / دانشگاه پیام نور

امین زارع

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور