تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-7-0_014

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی انجام شد. روش ها: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی تشکیل می دهند که تعداد آنها ۳۵۰ نفر بودند که از این میان ۱۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از روش های الگویابی معادلات ساختاری بود. جمع آوری اطلاعات از طریق چهار پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت، یادگیری سازمانی، خودباوری و مهارت فردی صورت گرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت از طریق متغیر میانجی خودباوری تاثیر غیر مستقیم دارد و یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت از طریق متغیر میانجی مهارت فردی تاثیر غیر مستقیم ندارد. همچنین مهارت فردی بر نیاز به کسب موفقیت کارکنان از طریق متغیر میانجی خود باوری تاثیر غیر مستقیم دارد.

Authors

محمد ضیاء الدینی

دانشیار مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان