بررسی احتمال آسیب پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIHU-19-76_009

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

سایبر تروریسم به حملههای اطلاعاتی اطلاق میگردد که به طور خاص شبکههای اطلاعاتی سازمانهای دولتی و یا رسانهها را مورد حمله قرار میدهد و هدفهای اصلی آن شامل جاسوسی، ایجاد آسیبهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و یا حتی فیزیکی (ویروس stuxnet) میباشد. بر اساس تعریف ارائه شده میتوان گفت که سایبر تروریسم و مقابله با آن از لحاظ امنیتی بسیار مهم بوده و مورد توجه سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف دنیا میباشد. یکی از نقاط آسیبپذیر در مقابل این پدیده رسانهها میباشند. رسانهها نقش آگاهیدهنده و یا هشداردهنده در مواقع بحرانی را دارند و یا اینکه حتی در مواقع غیربحرانی دارای مسئولیت سنگینی در زمینهی تطابق محتوی و مفهوم برنامهها با دیدگاههای ایدئولوژیک مخاطبان هستند؛ بنابراین، کنترل بر فرستندههای رسانهای یا سیستمهای اتوماسیون داخلی آنها (بهعنوان مثال، سیستم اتوماتیک رایانهای برای تنظیم و پخش برنامهها از رادیو و تلویزیون) میتواند عواقب خطرناکی را در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و امنیتی در پی داشته باشد. این پژوهش نشان میدهد که در صورت عدم توجه به استفاده از شبکههای امن برای کنتزل فرستندهها در آینده، شبکهی کنترل فرستندههای زمینی صدا و سیما پاشنهی آشیل این رسانه در مقابل سایبر تروریسم خواهد بود.

Keywords:

رسانهی ملی , تروریسم سایبری , نرمافزارهای کنترل فرستنده و مدیریت پخش