مطالعه و بررسی چالش های زیرساخت داده مکانی دریایی ایران با استفاده از SWOT

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_005

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

زیر ساخت داده مکانی دریایی (MSDI) سیستمی است که برای جمع آوری. ذخیره سازی. مدبریت وتبادل اطلاعات مکانی مرتبط با درباها و سواحل مورد استفاده قرار می گیرد. داده های مکانی مورد بحث دراین سیستم شامل داده های مرتبط با اقلیم درباها، هیدروگرافی، علوم زمین شناسی دریایی. مرزهای دربایی،زیست شناسی دریاء فعالیت های اقتصادی دریایی و سایر جنبه های مرتبط با منافع دریایی است. با استفادهاز MSDI می توان اطلاعات دقیق و جامع درباره مناطق دریایی تهیه کرد و از آن در تصمیم گیریهای مرتبطبا زیرساخت های انرژی دربایی، شبکه های حمل ونقل دریایی. مدیربت بهینه منابع طبیعی دریاو حفاظت ازمحیط زیست دربایی بهره برداری نمود. از سوی دیگر MSDI موجب بهبود دسترسی و قابل اطمینان به دادهها و کاهش تکرار و ناسازگاری در مدیربت داده مکانی و افزایش هماهنگی و همکاری بین سازمانها و نهادهایمختلف در حوزه درا می شود. استقرار مطلوب زیر ساخت داده مکانی دربایبی همیشه با فرصت هاوچالشهابی روبروست که این مقاله ضمن تشریبح ساختار زیرساخت داده مکانی دربابی بر اساس استانداردهایسازمان جهانی هیدروگرافی (IHO). به تشریح فرصت ها و چالش های MSDI ایران باتکیه بر آنالیزSWOT خواهد پرداخت.

Keywords:

زیر ساخت داده مکانی دریایی , داده مکانی , هیدرو گرافی , فرصت ها و چالش های MSDI تحلیل SWOT

Authors

غلامرضا فلاحی

استادیار دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

خسرو وجدی قزلجی

دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اداره زمین. دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی