رتبه بندی آبراهه و مسیل برای مدیریت اجرایی آبخیز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR07_007

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

یک حوزه آبخیز دارای آبراهه های متعددی است. مدیر آبخیز با توجه به اولویت ها و امکانات مالی، تعدادی از آبراهه ها رابرای احداث سازه ها و آمور حفاظتی زیست بوم در نظر می گیرد. این انتخاب بر اساس عوامل مختلفی از جمله حساسیت بهفرسایش، سنگ شناسی، شیب آبراهه ها و غیره صورت می گیرد. طبقه بندی آبراهه های حوزه با توجه به تمام عوامل موردنظر، راهنمای بسیار خوبی برای مدیر آبخیز است. برای طبقه بندی کمی آبراهه های متعدد با در نظر گرفتن چندین عاملمورد نظر استفاده از روش خوشه بندی مفید خواهد بود. این روش امکان قرار گرفتن آبراهه ها را در یک گروه پدید می آوردبه نحوی که هر گروه از لحاظ عوامل مورد نظر دارای شباهت با همسان باشند. در مطالعه ای موردی آبراهه های حوزه آبخیزلوارک در منطقه لواسان تهران با استفاده از روش خوشه بندی. طبقه بندی و اولویت ها برای انجام مدیریت آبخیزداریمشخص گردیدند. نتیجه بدست آمده نشان داد آبراهه های حوزه مورد مطالعه در سه گروه بر حسب اولویت پذیری برای اقدامات اجرایی آبخیزداری طبقه بندی شدند.

Authors

فرهاد آژیر

مربی پژوهشی مرکز تحقبقات آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران