تاثیر تغییر لوگو بر وفاداری برند و نقش نگرش به برندسازی مجدد (ریبرندینگ) و ارزیابی لوگو مورد مطالعه برند مروژ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_026

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر تغییر لوگو به وفاداری برند و نقش نگرش به برندسازی مجدد (ریبرندینگ) و ارزیابی لوگو (مطالعه موردی برند (مروز انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر با توجه به موضوع هدف فرضیات و اطلاعات مربوط به آن، از روش توصیفی از نوع همسنگی استفاده شد. تعداد ۲۰۰ نمونه به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از تغییر لوگوی اصلی مروز توسط طراح حرفه ای لوگو و فاداری برند با چهار اینم که بر گرفته از مطالعات جادهری و هند بروک (۲۰۰۱) انجام شد هر دو معیار بر اساس لیکرت هفته نقطه ای صورت پذیرفت و در نهایت برای ارزیابی طراحی مجدد لوگو از ۵ آیتم هنر رسون دکوت (۱۹۹۸) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS آماری برای بررسی فرضیه ها از روش آزمون کلموگروف اسمیرنوف ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر لوگو بر وفاداری برند تاثیر میگذارد ارزیابی لوگو تا حدی واسطه رابطه بین تغییر لوگو و وفاداری به برند خواهد بود نگرش نسبت به برند سازی مجدد رابطه بین تغییر و ارزیابی لوگو و وفاداری به برند را تعدیل می کند.

Authors

سعید توکلیان

موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز

محمد ستاری

موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز

ایما قائدی

موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز

راحله خردمند ایگدر

موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز