The Effect of Aerobic Exercise on Renal Function and Metabolic Syndrome in Kidney Transplant Athletes

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JABS-7-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1402

Abstract:

زمینه و هدف: ارتباط میان اختلالات متابولیکی و عملکرد کلیوی در دریافت کنندگان پیوند کلیه گزارش شده است. با توجه به شناخته شدن بسیاری از مزیت های فعالیت بدنی منظم در حفظ سلامتی بدن در این بیماران، این مطالعه باهدف بررسی تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد کلیوی و سندرم متابولیک در ورزشکاران تحت پیوند کلیه انجام شد. مواد و روش­ها: بیست نفر از ورزشکاران پیوند کلیه زن به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه مساوی تجربی (با میانگین سن ۷/۲±۵/۲۴ سال، قد ۲/۴±۱۶۱ سانتی متر و وزن ۸/۱±۹/۵۷ کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سن ۳/۲±۹/۲۴ سال، قد ۴/۲±۱۶۲ سانتی متر و وزن ۰۲/۴±۵/۵۹ کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به طور مرتب به یک برنامه تمرینی ادامه دادند. در پایان هفته هشتم عملکرد کلیوی بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی و شاخص های سندرم متابولیک در این افراد بررسی گردید. از آزمون t وابسته برای مقایسه داده ها قبل و بعد از فعالیت ورزشی و از آزمون t مستقل برای مقایسه بین گروه ها با سطح معنی داری ۰۵/۰< p استفاده شد. نتایج: هشت هفته تمرین هوازی تاثیر معنی داری بر سطح نیمرخ های چربی نداشته، درحالی که منجر به کاهش معنی داری در میزان فیلتراسیون گلومرولی و قند خون ناشتا در گروه تجربی پس از تمرین شده است. نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که شیوه های مختلف تمرین های ورزشی می تواند راه کار مناسبی در تغییرات فیلتراسیون گلومرولی و کنترل قند خون ناشتا در ورزشکاران تحت پیوند باشد.

Authors

هما شیخانی شاهین

Department of Physical Education, Zand Institute Of Higher Education, Shiraz, Iran

گلنوش مهربانی

Department of Rehabilitation Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada

رسول رضایی

Department of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

محسن کریمی

Department of Physical Education, Payame Noor University, Shiraz, Iran

مسعود امینی

Department of Surgery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran