بررسی رابطه ی علی شاخصهای توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در ایران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-7-1_004

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

از نظر اقتصاد دانان، توسعه ­ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متاثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تاثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است.  به علاوه، از روش تجزیه ی مولفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است.  جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون همانباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است.  در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تایید شده است.  در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تایید نشده است.

Keywords:

توسعه ی مالی , رشد اقتصادی , علیت گرنجری , تجزیه به مولفه های اصلی , شاخص کلی توسعه ی مالی

Authors

مصطفی سلیمی فر

عضو هیات عملی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجواد رزمی

عضو هیات عملی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدعلی ابوترابی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد