تاثیر نوآوری سبز بر پایداری زیست محیطی کشاورزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_081

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

افزایش نوآوری سبز به یکی از ابزارهای استراتژیک مهم در جهت کسب توسعه پایدار در کشاورزی تبدیل شده است. از این رو هدفاز انجام این پژوهش شناسایی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر ارتقای تواناییهای نوآوری سبز در بخش کشاورزی است. هدف اینپژوهش، بررسی تاثیر نوآوری سبز بر پایداری زیست محیطی کشاورزان است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۶ کشاورز در منطقهشهرستان جیرفت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها و رویکرد رگرسیون و همبستگی جهت آزمون فرضیه ها استفادهشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری محصول سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد.نوآوری فرایند سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد. نوآوری مدیریتی بر پایداری زیست محیطی درکشاورزی تاثیر معناداری دارد. نوآوری بازاریابی سبز بر پایداری زیست محیطی در کشاورزی تاثیر معناداری دارد. یافته ها اهمیتنوآوری سبز و پایداری در کشاورزان را نشان می دهند.

Authors

صدیقه شکوهی

کارمند دانشگاه پیام نور