بررسی تاثیر سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_420

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران است . روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است . همچنین ، پژوهش حاضر از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در زمینه مواد غذایی در شهر تبریز بودند که بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد این شرکت ها برابر با ۳۷۲ بود. برای محاسبه حجم نمونه ، از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۱۸۹ نمونه آماری به دست آمد. مدیران ارشد شاغل در این شرکت ها، افراد نمونه را تشکیل دادهاند. همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده است . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه تاثیر دارد.

Authors

مهدی عراقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

حسین بوداقی خواجه نوبر

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران