شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-14-63_004

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

چکیده تلاش گسترده ای در سراسر دنیا به منظور مطالعه باکتری های اسید لاکتیک فرآورده های تخمیری سنتی از جمله ماست در جریان است تا بتوان از آن در جهت بهبود یا جایگزینی سویه های آغازگر تجاری موجود استفاده کرد. در این پژوهش، پنج نمونه ماست محلی از عشایر مناطق مختلف استان خراسان رضوی جمع آوری شد. گروه بندی و شناسایی جدایه ها بر اساس آزمون های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی (روش غیرمولکولی) و فناوری ARDRA و توالی یابی (روش ژنتیکی) صورت پذیرفت. در مجموع هفتاد و یکجدایه شامل ۳۳استرپتوکوکوس ترموفیلوس و ۳۰  لاکتوباسیلوس دلبروکی (زیرگونه های بولگاریکوس و لاکتیس) به عنوان جدایه های غالب در تمام نمونه های ماست به دست آمد. علاوه بر این هشت جدایه دیگر شامل لاکتوباسیلوس هلوتیکوس، پدیوکوکوس پنتوزاسئوس و ویسلا سیباریا نیز مشاهده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد نمونه های مختلف ماست از نظر ترکیب جمعیتباکتری های اسید لاکتیک با یکدیگر متفاوت می باشند.

Keywords:

Key word: Traditional dairy products , Starter , Streptococcus thermophiles , Lactobacillus delbrueckii , کلید واژگان: فرآورده های لبنی سنتی , آغازگر , استرپتوکوکوس ترموفیلوس , لاکتوباسیلوس دلبروکی

Authors

Reza Haji Mohammadi Farimani

دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Bagher Habibi Najafi

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Bibi Sedighe Fazli Bazaz

استاد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mohammad Reza Edalatian

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Ahmad Reza Bahrami

استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد