تبیین سلامت سازمانی بر اساس احساس شادکامی در دانشگاه ارومیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF08_092

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان میآیند و به کار کردن دراین محل افتخار می کنند. افراد می خواهند درآنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند. دراین گونه سازمان ها، کارمندان متعهد و وظیفه شناس بوده و از روحیه وعملکرد بالایی برخوردارند. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین سلامت سازمانی بر اساس احساس شادکامی در دانشگاه ارومیه بود.روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه ارومیه بود که از بین آنان بر اساسجدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۳۲۱ بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه سلامتسازمانی و احساس شادکامی بود. روایی ابزار به تایید نظرات متخصصین رسید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برایسلامت سازمانی ۰/۸۷ و برای احساس شادکامی برابر ۰/۹۳ گزارش شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار استنباطی و توصیفی و با بهره گیری از نرم افزار spss تحلیل گردید که نتایج نشان داد که سلامت سازمانی با احساسا شادکامی رابطه مثبت و معنی داری دارد و نیز در ادامه نتایج نشان داد مولفه های سلامت سازمانی قابلیت پیش بینی احساس شادکامی را دارند.

Authors

زهرا قدیری

دانش آموخته کارشناسی رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

پریسا مهدی هادی

دانش آموخته کارشناسی رشته مدیریت آموزشی،، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران