مطالعه نظری و عملی چالش های آموزش در فضای مجازی معلمان ، اولیا و دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_028

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

استفاده از سبک ها و شیوههای نوین ارزشیابی و ارزیابی دانش آموزان و افزایش ارتباطات دوسویه بین معلم و دانش آموز به صورت حقیقی و مجازی. همچنین ، ظرفیت کمک به برقراری عدالت آموزشی بیشتر در کشور با غلبه بر محدودیت های جغرافیایی و امکانات فیزیکی آموزشی در کشور و کمک به افزایش سواد رسانه ای و دیجیتالی دانش آموزان از مهم ترین نقاط مثبث آموزش مجازی در کشور است .پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به مطالعه پدیدارشناختی از تجربه زیسته دانش آموزان معلمان و اولیاء از فرصت ها و و چالشهای آموزش در فضای مجازی پرداخته است . مشارکت کنندگان ،پژوهش شامل ۱۰ نفر از دانش آموزان، ۱۵ نفر از معلمان و ۱۲ نفر از اولیاء مدارس مقطع ابتدائی بود که و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد.آموزش و پرورش یکی از اهرم های بسیار توانمند درجهت آینده سازی هر کشوری می باشد؛ اگر بخواهیم که نیرویی توانمند در جهت احیا و ساختن آینده ی کشور داشته باشیم ؛ باید آموزش های همه جانبه متناسب با شرایط روز دنیا داشته داشته باشیم ؛ طبق نتایج ، چالشها و فرصتها در سه سطح انتخابی معلمان، دانش آموزان و اولیا مطرح و طبقه بندی شد. چالشها و فرصت ها در سطح معلمان در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و زیستی بدنی و در سطح خانواده در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و در سطح دانش آموزان در محورهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات، آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و زیستی بدنی بررسی شد.یافته های حاصل از پژوهش حاضر تجارب زیسته دانش آموزان معلمان و اولیاء فرصتهای آموزش مجازی را در ۴ مضمون پایه آموزشی دسترسی زمانی مکانی اقتصادی و بهداشتی روانی و چالشها را در ۵ مضمون پایه فناوری، آموزشی ، اقتصادی، روانی و انگیزشی شناسایی کرد و همچنین بر اساس تجارب زیسته دانش آموزان و معلمان مهمترین چالش آموزش مجازی در حوزه فناوری و سپس آموزشی و برای اولیاء در حوزه آموزشی و سپس فناوری بوده است .

Keywords:

آموزش مجازی , آموزش , چالش ها و فرصت های آموزش و پرورش

Authors

صادق رستمی

کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه دولتی یزد ،ایرا ن

رویا عیسی لوی اصل

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و تحقیقات ارومی ه ،ایرا ن

آرزو جواهرنیا

دانشجوی دکتری،رشته فقه و حقو ق اسلامی، دانشگاه آزاد تبریز ،ایرا ن