بررسی نقش عوامل حمایت کننده فردی، نگرانی از تصویر بدنی و هوش معنوی در پیش بینی احساس قربانی شدن معلولین جسمی حرکتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_293

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل حمایت کننده فردی، نگرانی از تصویر بدنی و هوش معنوی در پیش بینی احساس قربانی شدن معلولین جسمی حرکتی می پردازد. تحقیق حاضر پیرو طرحی از نوع همبستگی و رگرسیون بود. جامعه آماری پژوهش تمامی افراد مبتلا به معلولیت جسمی حرکتی شهر ارومیه در سال ۱۴۰۱ بود. به این منظور ۳۰۰ مشارکت کننده به صورت دردسترس انتخاب شدند. مشارکت کنندگان در ابتدا پرسشنامه مشخصات دموگرافیک را پر کردند و سپس به پرسشنامه های نگرانی از تصویر بدنی (BIW-۳۶)، هوش معنوی کینگ (KSQ-۳۴)، احساس قربانی شدن (FOS-۶۰) و پرسشنامه عوامل حمایت فردی (IPFI-۷۱) را تکمیل نمودند. برای تحلیل نتایج از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل حمایت فردی (۰۰۱/۰=P و ۰۳/۱۲۷(=F، نارضایتی از تصویر بدنی (۰۰۱/۰=P و ۸/۱۱۷(=F و هوش معنوی (۰۰۱/۰=P و ۲۵/۹۰(=F هر یک به تنهایی می توانند احساس قربانی شدن را پیش بینی نمایند. همچنین هر سه متغیر با هم ۸/۴۴ درصد از تغییرات احساس قربانی شدن را پیش بینی نمودند. عوامل حمایت کننده فردی، نگرانی از تصویر بدنی و هوش معنوی نقش مهمی در پیش بینی احساس قربانی شدن در افراد مبتلا به معلولیت های جسمی و حرکتی دارد.

Keywords:

عوامل حمایت کننده فردی , نگرانی از تصویر بدنی , هوش معنوی , احساس قربانی شدن و معلولین جسمی حرکتی

Authors

زهرا زرگر

کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

علی شاکر

استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه