تجربه زیسته کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از قلدری در محیط کار و پیشایندها و پیامد های آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JJAM-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت بحث قلدری در محیط کار و تبعات منفی آن پژوهش حاضر با هدف توصیف و شناسایی تجارب کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از قلدری در محیط کار است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده و جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نفر بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با ۲۲ نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری هدفمند تمایز حداکثری نمونه ها انتخاب شده بودند،گردآوری شد. به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری(۲۰۰۳) استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا(۲۰۰۷) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک – کولایزی کن به کارگرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که که پیشایندهای قلدری در محیط کار شامل ۳ مقوله اصلی پیشایندهای سازمانی، ویژگی افراد قلدر، و ویژگی افراد قربانی طبقه بندی شدند و پیامدهای حاصل از آن در ۳ طبقه پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی و عملکرد افراد قلدر دسته بندی شدند.

Keywords:

bullying in the workplace , background of bullying in the workplace , consequences of bullying in the workplace

Authors

عباس قائدامینی هارونی

Lecturer at Farsan Comprehensive University of Applied Sciences

مهرداد صادقی ده چشمه

Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

حسین دشتی عسکری

PhD in Cultural Management

محمد علی گشمرد

PhD Student in Theology and Islamic Studies, Faculty of Persian Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

علی مراد خسروی

Lecturer at Farsan Center Applied Scientific University