بررسی تطبیقی نظام آموزش در اسپانیا، اسکاتلند و ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_200

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

امروزه آموزش عالی به عنوان نهاد پرورش دهنده ی نیروی انسانی متخصص از جایگاه ویژه ای درجامعه برخوردار است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت خروجی های نظام آموزش سیاست هایآموزشی- درسی آن نظام می باشد. بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و مطالعات تطبیقی دراین زمینه می تواند یکی از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تدوین سیاست های آموزشی- درسی وافزایش کیفیت آموزشی در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه باشد. کشور ما ایران نیز که امروزهجزء کشورهای درحال توسعه به شمار می رود، جهت موفقیت در برنامه های تحصیلی و افزایش کیفیتآموزشی خود، نیازمند آشنایی با سایر نظام های آموزشی و مطالعات تطبیقی در این حوزه است. بنابراینبا توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی به مقایسه نظامآموزش ایران و اسپانیا و اسکانلند پرداخته و درصدد بررسی چگونگی ارانه خدمات آموزشی، شباهت هاو تفاوت های نظام آموزش سه کشور و شناخت چگونگی دلایل کسب رتبه های برتر علمی از سویتحصیل بافتگان اسپانیا و اسکاتلند در جهان می باشد. روش این پژوهش کیفی بوده و مطالعه ایتوصیفی_تحلیلی به شمار می رود.

Authors

سیدمسعود حقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مهدی سرحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ابوسعید داورپناه

استادیار و هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران