بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کنترل وزن و فشار خون بیماران همودیالیزی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-6-4_006

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

هدف: علت عمده بستری شدن بیماران همودیالیزی در بیمارستان افرایش فشار خون و بار مایعات بدن می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل مراقبت پی گیر بر میزان فشار خون و کنترل وزن بیماران همودیالیزی در سال ۸۴-۱۳۸۳ در شهر همدان انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع طرح اندازه های تکراری می باشد. نمونه های این پژوهش را ۳۸ بیمار مبتلا به بیماری مرحله انتهایی کلیه تشکیل می داد که با توجه به شرایط و روش نمونه گیری تصادفی در یک گروه در مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست کنترلی بود. پژوهش گر در مرحله اول پژوهش، مرحله آشناسازی را انجام داد و تا انتهای دوره تنها پرسشنامه ها و چک لیست های کنترلی تکمیل شد. پس از اتمام مرحله اول پژوهش، بلافاصله پژوهشگر اقدام به اجرای مداخله در مرحله دوم پژوهش بر روی همان گروه نمود. سپس با استفاده از نسخه ۱۳ نرم افزار آماری SPSS، آمار توصیفی و آزمون آماری آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون آماری آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر نشان داد که بین میانگین سطوح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در شش بار اندازه گیری قبل و بعد از اجرای مدل تفاوت معنی داری وجود دارد (P<۰/۰۵). همچنین آزمون آماری آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر بین زمان های مختلف اندازه گیری وزن تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با اجرای مدل مراقبت پی گیر تفاوت معنی داری در میزان فشارخون بیماران همودیالیزی ایجاد می شود.

Authors

Fazlollah Ahmadi

Medical School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran