مکان های ژئومورفیک شهری و ارزیابی پتانسیل های آن ها در تامین منابع درآمد پایدار شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCGTCONF02_008

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

ژئوتوریسم پدیده نوپایی است که در دو دهه اخیر در ادبیات گردشگری وارد شده و مقبولیت جهانی پیدا نموده است. مکان ژئومورفیک عبارت است از یک شکل ژئومورفولوژیکی، که با توجه به درک و استنباط انسان دارای ارزش علمی، فرهنگی-تاریخی، زیبایی شناختی و یا اجتماعی-اقتصادی است.توجه به این ارزش-ها در همه ابعاد مذکور اهمیت ارزیابی و تعیین جایگاه ژئوسایت ها به عنوان یکی از منابع مالی و درآمدهای پایدار شهرداری ها را نیز نشان می دهد. در این رابطه در پژوهش حاضر با بهره گیری از روشی جدید و بررسی های میدانی قابلیت ژئومورفوسایت های شهر پیرانشهر ارزیابی و اهمیت و پتانسیل های بسزای آن ها به عنوان یکی از طرق جدید تامین منابع درآمد پایدار شهرداری ها مشخص شده است. در این تحقیق، جهت تحلیل و ارزیابی ژئومورفوسایت های انتخابی بر اساس ارزش های علمی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت و بهره برداری و زیبایی آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بررسی و ارزیابی دقیق ژئوسایت ها و مکان های ژئومورفیک در شهر پیرانشهر، در کنار سایر منابع درآمدی شهرداری ها می تواند تا حدود زیادی مشکلات تامین مالی شهرداری ها را رفع نموده و یک منبع درآمدی پایدار را معرفی نماید. نتایج این پژوهش می تواند منبع و مرجع مناسبی برای پژوهش های آتی در همین ارتباط باشد.

Authors

صفر تفاخر

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

کمال بالفچی

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

محسن برزکار

دکترای تخصصی ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

ایوب فرازیان

دانشجوی دکترای تخصصی ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز