بررسی تطبیقی استراتژی های توسعه صنعتی ایران وکشورهای چین ،کره جنوبی وترکیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

زمینه و هدف: در دهه های اخیر برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی و پیاده سازی استراتژی توسعه صنعتی کشور در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله در بعد توسعه صنعتی ناکام بوده اند. یکی از الزامات خاص در جهت تعیین استراتژی و سیاست های کلان اثربخش در برنامه های توسعه صنعتی مطالعه کشورها و بهره گیری از تجربیات آن ها در پیشبرد برنامه های توسعه صنعتی می باشد. در همین راستا نیز مطالعه حاضر باهدف مقایسه تطبیقی عملکرد و برنامه های کلان سه کشور منتخب چین، کره جنوبی و ترکیه به عنوان کشورهای با الگوهای مطلوب در مدیریت توسعه صنعتی با ایران صورت پذیرفت.روش شناسی: رویکرد تطبیقی با استفاده از شاخص های جهانی توسعه صنعتی شامل؛ توسعه انسانی، سهولت انجام کسب وکار، رقابت پذیری، نوآوری و شاخص حکمرانی صورت پذیرفت. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تطبیقی(متغیر محور- کمی) و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، پژوهش ها و پایگاه های داده معتبر بین المللی بوده است.یافته ها: یافته های مقایسه ای نشان داد که به جز شاخص توسعه انسانی، روند تغییرات شاخص های رقابت پذیری، سهولت انجام کسب وکار، نوآوری و شاخص حکمرانی ایران، برخلاف روند نسبتا صعودی کشورهای موردبررسی، نوسانی و کاهشی بوده است. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که ایران درروند توسعه صنعتی کامیابی مورد انتظار را نداشته است.نتیجه گیری: کشورهای موفق توانسته اند با اتخاذ یک رویکرد تجربه ای، عمل گرایانه در اجرای اصلاحات اقتصادی، موفقیت های زیادی را کسب کند. ازآنجاکه ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه، دوران گذار اقتصادی را طی می کند، مطالعه و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق بسیار ضروری است.

Authors

saeed zarandi

استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران

fatemeh asghari

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی علامه طباطبائی،تهران ،ایران