موشکافی نقش رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان در کارکنان نظام آموزشی دولتی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 183

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_009

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

در دوره پر رقابت امروزی سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه ها ی نوینی برای رسیدن به بالاترین عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتارهای شهروندی را اینگونه میتوان تعریف کردکه رفتار فردی که اختیاری است که نه به صورت واضح و مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش سازماندهی نمی شود و در افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان تاثیرگذار است .پژوهش حاضر با هدف موشکافی نقش رفتارهای شهروندی کارکنان در سازمان و اعتماد شهروندان در کارکنان نظام آموزشی ایران صورت گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان نظام آموزشی دولتی ایران می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده و تعداد ۱۳۲ نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه لیکرت استفاده گردید. پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها ی وفاداری سازمانی ۸۰۶./ وفضیلت مدن ی ۸۵۷./ و اعتماد شهروندان ۸۱۶./ بدست آمد. وروایی محتوا و صوری پرسشنامه مورد تا یید قرار گرفت .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان داد رفتارهای شهروندی کارکنان تاثیر بسزایی بر اعتماد شهروندان در سازمان دارند.

Keywords:

رفتارهای شهروندی .ا عتماد شهروندان

Authors

محسن علمداری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران .ایرا ن