نقد ی بر نگرش های متفاوت به حوادث و شخصیت های تار یخی آذربا یجان : چرا قاجار سقوط کرد؟ چرا ا یران توسعه نیافت؟

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AZERTURK-1-1_008

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1402

Abstract:

شکی نیست که انقالب مشروطه و حرکات آزادیخواهانە آن برهه، یکی از متالطمترین دورهها و در عین حال از گره های کور تاریخ معاصر ایران میباشد. به ویژه شکستهای پی در پی ترکان آذربایجان در حرکت مشروطه، نهضت خیابانی، پیشهوری و در حرکتهای بعدی، دخالت دول استعماری روس و انگلیس، سقوط دولت ترک قاجار و بر سر کار آمدن دولت شعوبی پهلوی، این سوال را در ذهن هر انسان ترک ایرانی و آذربایجانی به وجود میآورد، که علل این باختهای سنگین چه بوده و کمیت ترکها در کجای کار میلنگید؟ میتوان با قاطعیت گفت تجمع و تنش ناشی از این ذهنیت بود، که در سال ۵۶- ۵۷ ( ۱۹۷۸ -۱۹۷۹) موجب درهم شکستن فنر ذهنی ترکان آذربایجان شد و شرکت گسترده و برقآسای آنها، نقشی تعیین کننده در پیروزی سریع انقالب اسالمی بازی کرده و فرصت نداد شعوبیه و حامیان استعماری آنها، انقالب را در مسیرهای پیچ در پیچ سیاسی و دیپلماسی سرگردان نمایند. حرکت تاریخی ترکان آذربایجان و ایران عمال عکس -العملی محکم و مبتنی بر منش ملی و تاریخی بود، که در مقابل مظالم و نژادکشیهای اعمال شده بر ملت ترک، توسط شعوبیه و با حمایت و دخالت مستقیم دول روس، انگلیس در سالهای ۱۹۱۷ ،۱۹۱۹ آمریکا در حوادث ۱۹۴۵ و در طول حکومت پهلوی ایجاد گردید، در عین حال نشانهای از بیداری ابتدایی شعور و بینش ملی کوفته شده و خفتە ملت ترک آذربایجان در جهت قطع ارگانیک ارتباط فرهنگی، سیاسی و نظامی شعوبیه با استعمارگران بودهاست؛ ارتباطی که علیرغم خواستە آریاگرایان، هنوز بعد از گذشت نیم قرن، عمدتا به دلیل مالحظە قوای ملی اسلامی آذربایجان، امکان ترمیم پیدا نکرده است. این نوشته نگاهی به نقطه نظرات گروههای مختلف موافق و مخالف حرکت مشروطه و وقایع مشابه در دوران پهلوی انداخته و تلاش دارد ارزیابی جدیدی در تحلیل این حوادث و علل آن ارائه دهد.