نگاهی تحلیلی به گفتمان تعالی سازمانی از طریق بهبود عملکرد سرمایه های انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPAC01_008

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بخش های مهم نیروهای مسلح محسوب گردیده و نقش بارز و ارزنده ای در صیانت از مرزهای کشور را عهده دار است. با وجود اینکه این سازمان آجا از نظر ساختاری، تجهیزات محور می باشد ولی نقش کارکنان ارزشی، مبتکر و باتجربه و نوآور در انجام ماموریت های محوله آجا، فوق العاده دارای اهمیت می باشد. بررسی های میدانی نشان می دهد در سال های اخیر، روند ترک خدمت پیش از موعد کارکنان، صعودی بوده و این امر نگرانی هایی را در سطح آجا در زمینه از دست دادن احتمالی نیروهای متخصص ایجاد نموده است. از این روی نویسنده در این مقاله به دنبال تعیین و اندازه گیری عوامل موثر بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان آجا در سه بعد فردی، سازمانی و محیطی دارد. نوع مطالعه حاضر توصیفی بوده و جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، کارکنان آجا می باشند، که از طریق فرمول کوکران، نمونه ۴۲۰ نفره از این جامعه آماری به گونه ای استخراج شد که سه طیف افسر، درجه دار و کارمند را دربرگیرد. ابزار جمع-آوری اطلاعات، مصاحبه با صاحبنظران و گروهی از جداشدگان از سازمان بوده و پرسشنامه بوده که بعد از تایید روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و توزیع آن در میان نمونه مورد بررسی، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون خی۲ با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، مشخص گردید هر سه عامل فردی، سازمانی و محیطی در ترک زودتر از موعد کارکنان آجا موثر می باشند که تاثیر عوامل فردی بیشتر از دو عامل دیگر می باشد. در پایان، نیز پیشنهاداتی کاربردی جهت تعالی آجا در زمینه بهبود مدیریت بر سرمایه های انسانی به ادارات ذی ربط ارائه گردید.

Authors

مرتضی پیراسته

محقق و پژوهشکر حوزه مدیریت و سرمایه انسانی و عضو شبکه محققین نیروی پدافند هوایی آجا

حمید خیری

محقق و پژوهشکر حوزه مدیریت و عضو شبکه محققین نیروی پدافند هوایی آجا