فرا تحلیل اثربخشی الگوهای شناختی رفتاری زوج درمانی بر مولفه های عملکرد و رضایت جنسی زوجین در جامعه ایرانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_056

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل اثربخشی الگوهای شناختی رفتاری زوجدرمانی بر مولفه های عملکرد و رضایت جنسی زوجین در جامعه ایرانی بود، نمونه مطالعات مورد استفاده شامل ۲۰ مطالعه انجام شده از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ در سراسر ایران بود که ۵۴۷ نفر شرکت کننده را در بر می گرفت . داده های حاصل ، با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استانداردشده d) کوهن ) برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی ۸/۱ است که در سطح ۰۵/۰P< معنادار بودند. همچنین نتایج نشان دادکه بیشترین اندازه اثر مربوط به پژوهش سرایی و همکاران (۱۳۹۸) می باشدکه این مقدار برابر با ۳/۵ است .