اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد - کودک بر بهبود رابطه مادر - کودک، افزایش هوش هیجانی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 573

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_071

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد - کودک بر بهبود رابطه مادر - کودک، افزایش هوش هیجانی و کاهش م شکلات رفتاری کودکان پیش دب ستانی انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمای شی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی مادران دارای کودکان مشکلات رفتاری و هیجانی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر کرمانشاه بودند که از میان آنان ۲۰ نفر به شیوه نمونه گیری در د سترس انتخاب و به شکل انتساب تصادفی در دو گروه آزمای شی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی دریافت کننده آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد - کودک در ۱۰ جلسه (هر جلسه ۲ ساعته ) بود و مادران گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک بر رابطه مادر - فرزند و مولفه های آن (تعارض، وابستگی و صمیمیت ) و همچنین بر افزایش هوش هیجانی وکاهش مشکلات رفتاری در کودکان تاثیر دارد.

Keywords:

درمان مبتنی بر روابط والد - کودک , تعامل مادر - کودک , هوش هیجانی , مشکلات رفتاری .

Authors

زهرا عزیزی

کارشناس ارشد روانشناسی ، مدرس دانشگاه پیام نور

حسین عزیزی

کارشناس ارشد روانشناسی

شاپور احمدی نسب

کارشناس ارشد آموزش زبان

رضا عزیزی

کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی