اقامتگاه تفریحی _گردشگری با رویکرد استفاده از انرژی های تجدید شونده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUTBCONF01_084

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

توجه به صنعت پاک ونوپای گردشگری در جهان پیشرفته امروز ما را وا می داردکه با نگاهی به وضعیت فعلی صنعت در مملکت ومطالعه جایگاه ایران در بین کشور های دنیا،در جهت بهبود این جایگاه بکوشیم وبااستفاده از مناظر بدیع وطبیعی ومیراث فرهنگی گرانبهایی که از گذشتگانمان باقیمانده وهمچنین با در نظرگرفتن بازارهای بالقوه داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس اعتبار بین المللی ایران را ارتقاء دهیم .جهت رسیدن به اهداف طرح ابتدا به بررسی گذشته گردشگری واقامتگاه ایران پرداخته شدوسپس صنعت گردشگری وعوامل موثر در آن (اقتصاد و...) وکمبود های موجود در این زمینه نگاهی داریم وبا بررسی استانداردها ضوابط -سازه تاسیسات وبازبینی نمونه های مشابه به طراحی سایت پرداخته شود

Authors

زهرا انصاری

دانشجوی کارشناسی معماری دانشکده فنی و حرفه ای شهرکرد

مریم کبیریان

استاد دانشکده فنی دختران شهرکرد