تاثیر تخصص حسابرس و هزینه بدهی بر مدیریت سود با نقش مالکیت نهادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 300

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_143

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تاثیر ریسک ورشکستگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر اثر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بود. برهمین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ۷۰ شرکت نمونه در دوره زمانی ۸ ساله از سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که ریسک ورشکستگی، به طور مثبت ومعنادار، بر ریسک سقطو قیمت سهام تاثیرگذار است. از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیر مثبت و معنادار بر رابطه بین ریسک ورشکستگی و ریسک سقوط قیمت سهام دارد.گزارش حسابرسی عامل کلیدی در واکنش بازار به شمار می اید و این واکنش به کیفیت حسابرس بستگی دارد. حسابرسی با کیفیت بالاتر دقت اطلاعات حسابداری را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران فرصت می دهد که با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را به دست حسابرسانی که تخصص دارند بسپارند. هدف این پژوهش بررسی تخصص حسابرسی و هزینه بدهی بر مدیریت سود با نقش مالکیت نهادی می باشد روش این پژوهش از نظر هدف کاربری و از نوع همبستگی می باشد. از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر اطلاعت مالی د۱۱۹ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش براساس مدل های رگرسیونی و نرم افزار Eviews تحلیل آماری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی و معنادار دارد. هزینه بدهی بر مدیریت سود تاثیر مثبتو معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین تخصص حسابرس و مدیریت سود را تعدیل نمی کند. مالکیت نهادی رابطه بین هزینه بدهی و مدیریت سود را تعدیل نمی کند.

Authors

اعظم گلی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی رجاء قزوین ایران

مهدیه اصفهانی

دکترای حسابداری عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رجاء غیر دولتی - غیرانتفاعی ایران

مهدی کشاورز بهادری

دکترای حسابداری عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رجاء غیر دولتی - غیرانتفاعی ایران