تحلیل پایداری سیستم غذایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_144

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

پایداری سیستم غذایی یک مشکل مهم برای تغذیه نسل فعلی است به طوری که نباید تغذیه نسل های بعدی رابه خطر بیاندازد. در این تحقیق، ما عوامل موثر در سیستم تولید گندم مانند بارندگی، تکنولوژی، خاک و ... رابررسی کرده و آنها را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تجزیه و تحلیل می کنیم. نمودار حلقه ای علی معلولیبین عوامل موثر در تولید گندم را بر اساس رفتارهای گذشته آنها ترسیم نموده و تحقیقات مربوطه تجزیه وتحلیل می شود. سپس، مسئله را بر اساس نمودار حالت جریان شبیه سازی می کنیم و پس از اعتبارسنجی مدلتوسعه یافته، چندین سناریو را پیشنهاد می دهیم و تاثیر آنها را بر ابعاد مختلف پایداری تولید گندم تحلیل وبحث می کنیم. با توجه به حساسیت بالای تولید گندم به نوسانات بارندگی و سطح تکنولوژی، باید برنامه ریزی وسرمایه گذاری مناسب تری برای استفاده بهتر و کارآمدتر از این دو منبع انجام شود

Authors

سیداکبر طاهری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان دانشگاه تربیت مدرس