تاثیر تنش شوری وبرخی بهبود دهنده ها بر محتوای فلاوونوئیدی و آنتوسیانینی گیاه کاملینا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 249

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF06_130

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

کاملینا ( sativaCamelina )گیاهی گل دار از تیره کلمیان Brassicaceae می باشد روغن دانه های آن برای مصارف خوراکی و صنعتی حائز اهمیت است واز جمله گیاهان جدیدی است که برای کشت در کشور ایران که در گروه کشور های خشک و نیمه خشک و با پهنه های شور به حساب می آید پیشنهاد شده است. سنجش مقاومت به شرایط سخت محیطی ازجمله شوری دراین گیاه ضروری است. در این پژوهش تنش شوری که از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان می باشد برای مطالعه انتخاب و بهبود دهنده های کیتوزان وآهن در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.کیتوزان از ترکیباتی است که سبب تحریک سیستم ایمنی گیاه جهت محافظت در برابر عوامل تنش زا می شود وعنصر آهن نیز در ساختار سیتوکروم ها ، درفتوسنتز و تنفس ، درتثبیت N۲ نقش مهمی دارد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. به این منظور گیاه کاملینا تحت تیمار های مختلف شوری(۰-۸-۱۲) دسی زیمنس برمتر قرار داده شد وکیتوزان با غلظت های ۰/۲ و ۰/۴ گرم در لیتر و آهن با غلظت های ۰-۳-۶ گرم در لیتر بکار برده شد. نتایج نشان داد تیمارشوری باعث افزایش ترکیب فلاو ونوئید و آنتوسیانین در گیاه شد. اعمال هم زمان تیمار های کیتوزان و آهن برگیاهان شوری دیده کاملینا، مقاومت گیاه را افزایش داده و مقدار آنتوسیانین را کاهش و محتوای فلاونوئید را افزوده است. درتفسیر نتایج حاصله می توان بیان داشت که محتوای فلاونوئیدی گیاه کاملینا می تواند یک علامت زیستی Bio Marker برای بیان افزایش مقاومت این گیاه در شرایط سخت باشد

Authors

علی عباسی

دانشجوی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی

اعظم سلیمی

دانشجوی اسبق دکترای رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی

مریم چاوشی

دانشجوی اسبق دکترای رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی

نجیمه راستین دل

کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

سیده هانیه زیدی

دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت معلم